Mandarin(P): yóu
Mandarin(Z): ㄧㄡˊ
Korean(Eum):
Korean(H/E): 허물 우
Cantonese: jau4
------------------------------------------------------------
[u] Definition: fault
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [149.4]
Total strokes: 11
Radical: (, simpl. )
------------------------------------------------------------
Unicode: U+8A27
Big Five: D7CA
Cangjie: YRIKU
Four-corner Code: 0361.4
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 63944.180
Kang Xi: 1150.130
CiHai: 1239.105
Morohashi: 35277
Dae Jaweon: 1617.100

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — yóu 〡ㄡˊ 〔《廣韻》羽求切, 平尤, 云。 〕 同“ ”。 1.罪過;過失。 《詩‧邶風‧綠衣》: “我思古人, 俾無訧兮。” 毛 傳: “訧, 過也。” 陸德明 釋文: “訧, 音尤。 本或作尤。” 唐 元稹 《陽城驛》詩: “遂令不言者, 反以言為訧。” 清 沈德潛 《說詩晬語》卷下: “負罪引慝, 思古無訧, 際人倫之窮者, 何厚於自責也?” 2.指責;怪罪。 《梁書‧劉孝綽傳》: “臣資愚履直, 不能杜漸防微, 曾未幾何, 逢訧罹難。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音: you2 解释: 过失。 说文解字: “訧, 罪也。 ”诗经·邶风·绿衣: “我思古人, 俾无訧兮。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:you2 過失。 說文解字: “訧, 罪也。” 詩經·邶風·綠衣: “我思古人, 俾無訧兮。” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — yóu (1) ㄧㄡˊ (2) 古同 尤 (a.抱怨; 责怪; b.过失, 过错)。 (3) 郑码: SGR, U: 8A27, GBK: D449 (4) 笔画数: 11, 部首: 言, 笔顺编号: 41112511354 …   International standard chinese characters dictionary

 • 訧端 — 責怪的事端。 《六度集經‧忍辱度無極章》: “虛誣謗訕, 為造訧端, 興兵欲奪菩薩國。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 庶訧 — 同“庶尤”。 《廣雅‧釋詁》“訧, 罪也” 清 王念孫 疏證: “《說文》: ‘訧, 罪也。 ’引《呂刑》‘報以庶訧’。 今本作‘尤’。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — I bĭ ㄅ〡ˇ 〔《廣韻》並弭切, 上紙, 並。 〕 “ ”的被通假字。 1.使。 《書‧湯誥》: “俾予一人, 輯寧爾邦家。” 《詩‧邶風‧綠衣》: “我思古人, 俾無訧兮。” 毛 傳: “俾, 使。” 《新唐書‧裴冕傳》: “陛下宜還 冕 於朝, 復俾輔相, 必能致治成化。” 宋 葉適 《國子監主簿周公墓志銘》: “余既序見其大概, 且俾 成子 別為書以行於世, 庶有志者得詳焉。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 古人 — 1.古時的人。 《書‧益稷》: “予欲觀古人之象。” 漢 班昭 《東征賦》: “盍各言志, 慕古人兮。” 唐 韓愈 《復志賦》: “考古人之所佩兮, 閱時俗之所服。” 明 王鏊 《震澤長語‧雜論》: “古人行事, 殊非今人所及。” 郭小川 《西出陽關》詩: “風砂呵風砂, 只望你不把今人當古人!” 2.指亡故之人。 《詩‧邶風‧綠衣》: “我思古人, 俾無訧兮。”按, 此指亡妻。 《漢書‧燕剌王劉旦傳》: “如使古人有知, 當何面目復奉齊酎見 高祖 之廟乎!” 顏師古 注:… …   Big Chineese Encyclopedy

 • — yóu 〡ㄡˊ 〔《廣韻》羽求切, 平尤, 云。 〕 亦作“ ”。 亦作“ ”。 1.過失;罪愆。 《易‧賁》: “匪寇婚媾, 終無尤也。” 《詩‧小雅‧四月》: “廢為殘賊, 莫知其尤。” 鄭玄 箋: “尤, 過也。” 漢 王粲 《為劉荊州與袁尚書》: “是故雖滅親不為尤, 誅兄不傷義也。” 宋 葉適 《醫工嘆重贈柳山人》詩: “ 柳生 聽罷掉頸笑, 既有主對非吾尤。” 2.責備;怪罪。 《左傳‧昭公二十九年》: “ 尹固 之復也, 有婦人遇 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — (猶, 犹) I yóu 〡ㄡˊ 〔《廣韻》以周切, 平尤, 以。 〕 〔《廣韻》居祐切, 去宥, 見。 〕 〔《廣韻》余救切, 去宥, 以。 〕 1.獸名。 猴類。 《爾雅‧釋獸》: “猶, 如麂, 善登木。” 2.如同;好比。 《左傳‧隱公四年》: “夫兵, 猶火也。” 唐 韓愈 《送高閑上人序》: “ 旭 之書變動猶鬼神, 不可端倪。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — (猶, 犹) I yóu 〡ㄡˊ 〔《廣韻》以周切, 平尤, 以。 〕 〔《廣韻》居祐切, 去宥, 見。 〕 〔《廣韻》余救切, 去宥, 以。 〕 1.獸名。 猴類。 《爾雅‧釋獸》: “猶, 如麂, 善登木。” 2.如同;好比。 《左傳‧隱公四年》: “夫兵, 猶火也。” 唐 韓愈 《送高閑上人序》: “ 旭 之書變動猶鬼神, 不可端倪。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.